فورتی گیت FG-600E

فورتی گیت FG-600E

فورتی گیت FG-600E نسل جدید فورتی‌گیت ، امنیتی در توان شرکت های پیشروی صنعت را برای هر نوع edge ‌ای و با هر مقیاسی با دید و محافظت کامل ارائه میدهد. سازمان‌ها میتوانند امنیت را با آی‌تی ترکیبی (hybrid IT) درآمیزند و شبکه های امنیت محور بسازند تا : ارائه امنیت فوق‌العاده و سریع  end-to-end […]

فورتی گیت FG-400E

فورتی گیت FG-400E

فورتی گیت FG-400E نسل جدید فورتی‌گیت ، امنیتی در توان شرکت های پیشروی صنعت را برای هر نوع edge ‌ای و با هر مقیاسی با دید و محافظت کامل ارائه میدهد. سازمان‌ها میتوانند امنیت را با آی‌تی ترکیبی (hybrid IT) درآمیزند و شبکه های امنیت محور بسازند تا : ارائه امنیت فوق‌العاده و سریع  end-to-end […]

فورتی گیت FG-200E

فورتی گیت FG-200E

فورتی گیت FG-200E نسل جدید فورتی‌گیت ، امنیتی در توان شرکت های پیشروی صنعت را برای هر نوع edge ‌ای و با هر مقیاسی با دید و محافظت کامل ارائه میدهد. سازمان‌ها میتوانند امنیت را با آی‌تی ترکیبی (hybrid IT) درآمیزند و شبکه های امنیت محور بسازند تا : ارائه امنیت فوق‌العاده و سریع  end-to-end […]

فورتی گیت FG-100F

فورتی گیت FG-100F

فورتی گیت FG-100F نسل جدید فورتی‌گیت ، امنیتی در توان شرکت های پیشروی صنعت را برای هر نوع edge ‌ای و با هر مقیاسی با دید و محافظت کامل ارائه میدهد. سازمان‌ها میتوانند امنیت را با آی‌تی ترکیبی (hybrid IT) درآمیزند و شبکه های امنیت محور بسازند تا : ارائه امنیت فوق‌العاده و سریع  end-to-end […]

فورتی گیت FG-80F

فورتی گیت FG-80F

فورتی گیت FG-80F نسل جدید فورتی‌گیت ، امنیتی در توان شرکت های پیشروی صنعت را برای هر نوع edge ‌ای و با هر مقیاسی با دید و محافظت کامل ارائه میدهد. سازمان‌ها میتوانند امنیت را با آی‌تی ترکیبی (hybrid IT) درآمیزند و شبکه های امنیت محور بسازند تا : ارائه امنیت فوق‌العاده و سریع  end-to-end […]

فورتی گیت FG-60F

فورتی گیت FG-60F

فورتی گیت FG-60F نسل جدید فورتی‌گیت ، امنیتی در توان شرکت های پیشروی صنعت را برای هر نوع edge ‌ای و با هر مقیاسی با دید و محافظت کامل ارائه میدهد. سازمان‌ها میتوانند امنیت را با آی‌تی ترکیبی (hybrid IT) درآمیزند و شبکه های امنیت محور بسازند تا : ارائه امنیت فوق‌العاده و سریع  end-to-end […]

فورتی گیت FG-40F

فورتی گیت FG-40F

فورتی گیت FG-40F نسل جدید فورتی‌گیت ، امنیتی در توان شرکت های پیشروی صنعت را برای هر نوع edge ‌ای و با هر مقیاسی با دید و محافظت کامل ارائه میدهد. سازمان‌ها میتوانند امنیت را با آی‌تی ترکیبی (hybrid IT) درآمیزند و شبکه های امنیت محور بسازند تا : ارائه امنیت فوق‌العاده و سریع  end-to-end […]